Bygdelagets historie - Haug Ungdomslag blir til

Bygdelagets historie - Haug Ungdomslag blir til

Publisert av Magnus Hailand den 01.02.22. Oppdatert 09.09.23.

Haug Ungdomslag blir til. Året er 1900.

De første årene i lagets historie...

I Ringerikes Blad den 24. mars 1900 kunne man lese:

Ungdomsforening i Haug.
Under en festlig sammenkomst på Holmestuen søndag sistleden, stiftedes en ungdomsforening for Haug. Festen var meget vellykket, skrives der til oss. Der var taler, sang og musikk i lange baner. Bl.a. foredrog hr. Kjørnes fine, bekjente slåtter og knyttede til hver slått en anekdote som vakte storartet bifald. Ved åttetiden kom prost Færden til oss fra misjonsfesten og holdt et godt foredrag, det 4de på den dag.
Kirkesanger Gigstad oplæste senere paa aftenen under kraftigt bifald en humoristisk fortælling.

 

Senere servedes kaffe, kage, etc. Under bevertningen spillede fru Gilhus med stor velvilje en del vakre numre på piano.

I foreningen inntegnedes paa stedet 69 medlemmer.
Til bestyrelse valgtes Onsdag følgende:

Formand: Lærer Joh. Skøyen
Viceformann: Alf Westeren
Kaserer: Niels Olberg
Sekretær: Frk. Helga Færden

De øvrige bestyrelsesmedlemmer var: frk. Mathilde Olsen, frk. Helga Rustand og hr. Olaus Berg.
Suppleanter: Gartner Gilhuus og Haakon Sætrang.


Her er utklipp av originalen fra Ringerikes Blad, lørdag 24. mars 1900:


Kildereferanse: Nasjonalbiblioteket www.nb.no | Foto/original: Ringerikes Blad | Rettigheter: Creative Commons BY-NC-ND

Fra denne tidsperioden har vi ikke så mye informasjon da vi mangler protokoller, men vi vet at det var jevnlige møter i laget.
Møtevirksomheten foregikk på Klekken og på Holmestuen. Det foregikk også litt utendørsaktiviteter, samt at de ulike foreningene hadde gjester eller besøkte hverandre. I tillegg ble det holdt kretsstevner.

I 1902 ble laget innmeldt i Buskerud krets for kristelige ungdomsforeninger (Det Norske Ungdomsforbund).
Senere, i 1921 ble laget også innmeldt i Ringerikes Ungdomslag. Trass i innmeldingene ble det i 1942 påstått at Haug Ungdomslag alltid hadde stått fritt, uten tilknytning til noe annet lag. (Kan ha hatt med krigen å gjøre).

I 1903 ble det kjøpt inn merker (bånd) påtrykt "Haug Ungdomslag" som medlemmene skulle bære synlig på alle lagets møter.
Etter forhandlingsmøte ved et kretsstevne kom to grupper i uenighet. Den ene siden forlangte mer frihet, mens de andre forlangte streng pietisme. Begge sider hadde både prester og lærere som forkjempere. Laget ble etter en tid utmeldt av Ungdomsforbundet.

I 1906 ble det dannet et eget strykeorkester.

På møtene var det gjerne temaer der inviterte holdt foredrag. Dette var nok populært. I dag har vi jo informasjon om det meste noen tastetrykk unna. Å være aktiv i en forening den gangen ga sikkert mye av det vi tilegner oss digitalt i dag, samt at det var en sosial plattform.
Her har vi funnet et par avisutklipp i Ringerikes Blad fra 1902 og 1903. 2. påskedag var det altså både fest og foredrag om elektrisitet:


Kildereferanse: Nasjonalbiblioteket www.nb.no 
Foto/original: Ringerikes Blad | Rettigheter: 
Creative Commons BY-NC-ND

Siden foreningen delte plass i bygdas skole, Holmestuen og holdt til på Klækken hos Kandidat Færden, kan vi anta at det tidvis har vært press og manko på lokaler til større festligheter og arrangementer. Med tiden kom da et sterkt ønske om egne lokaliteter. 
I 1907 ble spørsmålet om bygging av eget lokale drøftet. Det ble gjort store anstrengelser for å skaffe penger til bygging.
Det ble holdt basarer, og det ble lagt ut lister for tegning av bidrag. Særskilte skriv ble overbrakt brukseier Røsholm, ingeniør Røsholm, godseier Seip, godseier Skinnes og Ringerikes Sparebank.

Vi finner videre i notiser og artikler fra lagets historie litt ulike detaljer om hvordan tomt ble overbrakt.
Tomt ble sjenket av Olaf Færden
At dette kan ha skjedd i 1909 virker troverdig. Det har da antakelig blitt overbrakt i muntlig form først.
Realiseringen av byggeprosjektet begynte i 1912, med anbudsrunder.

Her et utdrag fra Heftet Ringerike 1972, en artikkel av Sigvard Mjør, side 16:

Hvordan Haug Ungdomslag fikk tomt.
Lærer Kinnerød beretter:
Jeg var formann i Haug Ungdomslag. Det hadde ikke noe lokale, og vi var begynt å se oss om etter tomt. Dette hadde Færden fått vite.
En dag rei Færden forbi Holmestua. Han stanset og spurte hvordan det gikk med tomtekjøpet. Kinnerød fortalte det.
Da sa Færden: HILS UNGDOMMEN MED AT JEG GIR GRATIS TOMT TIL UNGDOMSHUS. Det var ikke vanskelig å finne tomta, sier Kinnerød. Skjøtet ble utstedt, og Haugvang ble bygd. Ungdommen i Haugsbygd bør ikke glømme dette. legger Kinnerød til.

Mer om lokalet Haugvang kommer i egen artikkel.

I 1916 fikk laget sin egen hornmusikk. Einar Bommen fra Viul «var så elskverdig» som det står å låne ungdomslaget 10 horn, 2 trommer og bekken. (Merk «lån») Leder i hornmusikkens de første ti årene var O. Loeshagen.

Samme år, 1916, fikk laget nytt sangkor under ledelse av Haakon Sødal.