Vedtekter for Haug Bygdelag, stiftet 18.mars 1900

 

 1. Haug Bygdelag ønsker å være et samlingspunkt og en møteplass for folk i bygda. Vi ønsker å legge til rett for, og bidra til, kulturelle arrangementer og andre sosiale sammenkomster på Haugvang, både for barn og ungdom, voksne og eldre.

 2. Dette oppnås ved:
  1. Foredrag og diskusjon
  2. Opplesning av sunn og god litteratur
  3. Sang, musikk og teater
  4. Festlige sammenkomster med bevertning og dans

 3. Styret i Haug Bygdelag har myndighet over alle lagets grupper og skal alltid stå i nøye kontakt med disse.

 4. Enhver mann og kvinne kan mot å betale kontingent, bli medlem av laget fra det kalenderår han/hun fyller 15 år.

 5. Laget ledes av et styre på 6 medlemmer.
  1. Samtlige velges på årsmøtet. Leder velges særskilt, for 1 år av gangen. De øvrige 5 styremedlemmene velges for 2 år, ved førstegangsvalg velges halvparten for 1 år. Styret konstituerer seg selv. I tillegg velges 1 vararepresentant. Vara har møterett.
  2. Huskomitéen består av 2 medlemmer, velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og rapporterer til styret.
  3. Årsmøtet velger 2 revisorer.
  4. Årsmøtet velger valgkomite på 3 medlemmer.

 6. Årsmøtet holdes hvert år innen 1. april og bekjentgjøres direkte til medlemmer, på nettside og andre medier minst 2 uker i forveien.

  Årsmøtet behandler:

  1. Beretning og regnskap
  2. Valg av leder
  3. Valg av styremedlemmer, med varamedlem
  4. Valg av huskomite
  5. Valg av revisorer
  6. Valg av valgkomite
  7. Beretning og regnskap fra de forskjellige gruppene
  8. Saker kan legges frem av styret eller medlemmer, Saker som medlemmer vil ha behandlet må være styret i hende minst 14 dager i forveien.

 7. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det.

 8. Styremøter holdes når leder eller minst 3 av styremedlemmene forlanger det. Sekretæren fører referat for styrets forhandlinger og lagets møter.

 9. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og kreves inn av kassereren.

 10. Laget eier lokalet Haugvang. Pantsetting av lokalet kan bare vedtas på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 av de møtende medlemmene.

 11. Møte bør holdes minst 6 ganger i året.

 12. Til forandring av og i tillegg til disse vedtekter, kreves 2/3 flertall i årsmøtet/ekstraordinært årsmøte. Stemmetallet regnes av de møtende. Blir et endringsforslag ikke vedtatt, kan det tas opp igjen på neste ordinære årsmøte eller ekstraordinære årsmøte, og da vedtas med alminnelig flertall blant møtende medlemmer.

 13. For at laget kan besluttes oppløst kreves at forslaget er vedtatt av to på hinannen følgende årsmøter, og hver gang med minst ¾ flertall hvor minst halvparten av lagets medlemmer er tilstede. Skulle laget bli oppløst, skal lokalet Haugvang`s huskomite i fellesskap med det sittende styret avgjøre lagets og lokalets videre skjebne.

 14. Hus komiteen skal etter hvert årsmøte utarbeide forslag til arbeidsoppgaver som komiteen mener bør gjennomføres i løpet av kommende sesong. Styret behandler dette og vedtatt forslag blir huskomitéens arbeidsplan inneværende år.

 15. Disse vedtekter er godkjent i årsmøte 18.03 2021.